top of page

WHO WE ARE / HVEM VI ER

ManGo Development is not member or part of any other association or society. ManGo Development bases its operation on equal opportunities regardless of gender, race, conviction or religion. In addition, respect for local authorities, legislation and culture is a basis.

ManGo Development er en frivillig, frittstående og upolitisk forening som baserer virksomheten på like rettigheter uavhengig av kjønn, overbevisning eller tro. Respekt for lokale myndigheter, lovgivning og kultur er også et viktig grunnlag.

WHAT WE DO / HVA VI GJØR

ManGo Development initiates and supports sustainable development projects in Kenya. Focus is on entrepreneurial projects. ManGo Development contributes with knowledge and competence transfer, the financing of tools, and do active follow-up and support in each project. All projects have a local affiliation and contacts in Kenya. Until ManGo Development was registered in March 2015, all projects have been financed privately by the founders, family and close friends. Now we are reaching out to you to take projects further.

Foreningen ManGo Development igangsetter og støtter bærekraftige utviklingsprosjekt i Kenya. Fokus er på entreprenørskap. Foreningen bidrar med kunnskaps- og kompetanseoverføring, finansiering av verktøy og med aktiv deltakelse i prosjektene. Alle prosjekt har en lokal tilknytning og kontakt i Kenya. Inntil ManGo Development ble registrert i mars 2015, har alle prosjektene blitt finansiert med private midler fra initiativtakerne, familie og nære venner. Nå ber vi flere om å ta prosjektene videre.

bottom of page